Ważna informacja!

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu przypomina o regularnym opłacaniu faktur za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W przypadku nieterminowych wpłat zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. nr 123, poz. 858) może nastąpić odcięcie dostaw wody.

Ponadto art. 28 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 7 pkt. 5 w/w Ustawy mówi o tym, że kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Jednocześnie informujemy, że na czas odłączenia wody możliwy będzie dostęp do punktu czerpania wody zlokalizowany w Lubomierzu przy ul. Kargula i Pawlaka 16.

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi, zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę.

 

Comments are Closed

© 2024: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress