O nas

Lokalizacja

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Spółka z o.o. powstał po podpisaniu umowy o przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji czterech gmin: Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, Starej Kamienicy i Wlenia, wszystkie cztery gminy mają równy udział w przedsięwzięciu, po 25 %.

Zakład usytuowany jest na terenie Lubomierza przy ulicy Kargula i Pawlaka 16.

O przyczynie powstania  Zakładu i wprowadzenia selektywnej zbiórki zadecydowało kilka aspektów:

1. Przepisy unijne, wymogi prawa ochrony środowiska, jak również nowe prawo miejscowe, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach, które nakładają obowiązek wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

2. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami na terenie działalności czterech gmin.

3. Bardzo waży i nie bez znaczenia jest aspekt ekologiczny, działania na rzecz ochrony środowiska, ekorozwój.

Do momentu powstania Spółki działalność w zakresie gospodarki odpadami była prowadzona w poszczególnych gminach głównie przez zakłady komunalne. Bez prowadzenia segregacji, gminne składowiska nie  spełniały  obowiązujących wymogów. Wspólna inicjatywa 4  gmin i zrozumienie potrzeb budowy kompleksowego systemu, zaowocowało powołaniem naszej firmy, przejęciem rozwiązania ponadgminnego problemu odpadów, mającego swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Po modernizacji regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, które wprowadziły obowiązek  zbierania odpadów w sposób selektywny, umowy z naszą firma zawierane są właśnie w taki sposób. Na dzień dzisiejszy zbiórką odpadów zostało objęte 90%

obszarów, z terenu naszej działalności. Nawet miejscowości, gdzie nigdy nie było umów na odbiór odpadów. Prowadzenie odbioru odpadów w sposób selektywny u źródła nie tylko jest koniecznością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, co obowiązkiem, każdego człowieka wobec środowiska w którym żyje i odpowiedzialności za stan środowiska wobec przyszłych pokoleń.

Mimo wielu obaw dotyczących wdrożenia systemu, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z postawy mieszkańców naszych gmin, objętych systemem zbiórki odpadów, którzy ze zrozumieniem zaakceptowali sposób zbiórki i  dokładnie segregują swoje odpady.

Efekt prawie rocznej działalności i zdobyte w tym okresie doświadczenie, a także innowacyjność tego systemu ukierunkowana na selektywną zbiórkę odpadów u źródła, wysoki  poziom odzysku i fakt ciągłego wzrostu ilości zawieranych umów,  to dla nas duży sukces. Dlatego tez postanowiliśmy, podzielić się doświadczeniami na szerszym form i spróbować porównać się z innymi firmami działającymi w tym zakresie w kraju.

Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu sfinansowany został ze środków Phare CBC Polska- Niemcy 2003, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz gmin: Lubomierz, Gryfów Śląski, Wleń i Stara Kamienica. Wartość inwestycji to ponad 15 mln zł.

Aby uporządkować gospodarkę odpadami oraz ograniczyć dzikie wysypiska odpadów, władze samorządowe czterech gmin wprowadziły system selektywnej zbiórki plastiku, szkła oraz makulatury. Dzięki temu wiele cennych surowców zamiast trafiać na składowiska będzie ponownie wykorzystywane.

Do mieszkańców trafiły ulotki , informujące o tym jak postępować z odpadami, o sposobie segregacji,  co można  wrzucać do poszczególnych pojemników.

Na terenie gmin w miejscach publicznych postawione zostały pojemniki typu „dzwony” do selektywnej zbiorki o pojemności 1,5 m3:

niebieskie – na papier,

żółte – na plastik,

zielone  – na szkło.

W miesiącu kwietniu 2007, zawierane były pierwsze umowy z indywidualnymi klientami.

Zakład zlokalizowany jest na działkach o łącznej powierzchni 10,77 ha, w tym około 1,5 stanowi istniejąca kwatera składowania odpadów.

W skład wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wchodzą:

– kwatera składowania odpadów, wraz z uwzględnieniem gospodarki odciekami,

– sortownia odpadów selektywnie zbieranych,

– kompostownia płytowa, odpadów zielonych,

– strefa przyjęcia, kontroli i ważenia odpadów,

– brodzik dezynfekcyjny i myjnia kontenerów,

– rowy opaskowe wraz z separatorami zanieczyszczeń,

– drogi i place wewnętrzne,

– zaplecze administracyjno- socjalne i garaże sprzętu składowiskowego.

Układ organizacyjny i technologiczny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych obejmuje następujące główne operacje:

– magazynowanie i transport odpadów komunalnych,

– przyjęcie przez kontrolę ilościową i jakościową odpadów z selektywnej zbiórki, oraz pozostałych odpadów zmieszanych,

– przygotowanie odpadów z selektywnej zbiórki do przekazania do odzysku,

– kompostowanie selektywnie zbieranych odpadów biologicznie rozkładalnych,

– składowanie, jako metoda unieszkodliwiania, na składowisku,

– wykorzystanie odzyskanych wybranych odpadów mineralnych, w tym obojętnych, na

  warstwy izolacyjne składowiska oraz do budowy obwałowań składowiska.

Do transportu nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosowane są tzw. samochody bezpylne, samochody ciężarowe ze skrzynią ładunkowa wyposażoną w HDS wykorzystywane są do opróżniania pojemników selektywnej zbiórki, a samochody kontenerowe do transportu pozostałych odpadów.

Składowisko jest systematycznie  monitorowane, z częstotliwością i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Współpracujemy z organizacjami odzysku

© 2024: IZERY | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress